شنبه, 15 آذر 1399 15:16

پروژه های شرکت نصر میثاق

  محل اجراء : کوهدشت تا نفت شهر

 دستگاه نظارت :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

 شرح پروژه : احداث خط لوله 

انتقال گاز "48  از کوهدشت به چهار مله (نفت شهر)  بطول تقریبی 130 کیلومتر از خط 56 اینچ ششم سراسری  گاز به جهت صادرات گاز