شنبه, 15 آذر 1399 15:35

پروژه های شرکت نصر میثاق

  محل اجراء : دهنو هندیجان

 دستگاه نظارت : منابع طبیعی و آبخیزداری شهرتان اهواز

 شرح پروژه : شامل حفر  چاله و کاشت ۸۳۰۰۰ اصله نهال

به همراه ریختن مخلوط خاک و کود و ماسه در چاله و آبیاری آنها به تعداد ۲۸ دوره در یک سال با  تانکر - حفاظت و قرق ۵۰۰ هکتار عرصه