پنج شنبه, 26 فروردين 1400 02:31

پروژه خط لوله نفت خام ترش سبز آب / ری به روش E.P.C