پنج شنبه, 26 فروردين 1400 02:39

پروژه تقاطع غیرهمسطح اندیمشک - دزفول

پروژه  تقاطع غیرهمسطح اندیمشک - دزفول

محل اجراء : اندیمشک - دزفول

دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور ایمن رویه راه

شرح پروژهاحداث تقاطع غیر همسطح

محل تلاقی کمربندی اندیمشک با بزرگراه اندیمشک - دزفول