پنج شنبه, 26 فروردين 1400 02:27

پروژه - ایستگاه پمپاژ و تکمیل سازه های شبکه زهکشی - حمیدیه

پروژه - ایستگاه پمپاژ و تکمیل سازه های شبکه زهکشی - حمیدیه

محل اجراءحمیدیه

دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور آب ورزان

شرح پروژهعملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ

و تکمیل سازه های شبکه زهکشی حمیدیه