پنج شنبه, 26 فروردين 1400 02:53

پروژه شبکه اصلی ناحیه عمرانی شماره یک و تکمیل کانال انتقال اصلی طرح آبیاری و زهکشی جفیر

پروژه شبکه اصلی ناحیه عمرانی شماره یک و تکمیل کانال انتقال اصلی طرح آبیاری و زهکشی جفیر

محل اجراء 40 : کیلومتری جنوب اهواز

دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور دزآب

شرح پروژهاحداث شبکه اصلی ناحیه عمرانی شماره یک

و تکمیل کانال انتقال اصلی طرح آبیاری و زهکشی جفیر