شنبه, 15 آذر 1399 14:58

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهاب قدس

شرح پروژه : احداث کانال اصلی به طول 7/9 کیلومتر , جاده های سرویس 

ادامه مطلب...

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهاب قدس

شرح پروژه :احداث زهکش اصلی دشت دوسالق

ادامه مطلب...

محل اجراء : اهواز

دستگاه نظارت : مشاور سازآب پردازان

شرح پروژه : عملیات خاکی، بوته کنی، لجن برداری، کانال کنی

ادامه مطلب...

محل اجراء : شوشتر

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آب ورزان

شرح پروژه : احداث کانال اصلی

ادامه مطلب...

محل اجراء : حمیدیه

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آب ورزان

شرح پروژه : اجرای کامل ایستگاه پمپاژ شامل خرید

ادامه مطلب...

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آساراب

شرح پروژه : طراحی و اجرای عملیات

ادامه مطلب...