شنبه, 15 آذر 1399 14:37

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء :اهواز

دستگاه نظارت :شرکت نصر میثاق اهواز

شرح پروژه : ساختمان اداری و مرکزی شرکت نصر میثاق اهواز

ادامه مطلب...

محل اجراء : شهرستان کارون

دستگاه نظارت :اداره کل فنی و حرفه ای خوزستان

شرح پروژه :  احداث سایت اداری و مدیریتی، ساختمان کارگاه، ساختمان سرایداری، نگهبانی، ایستگاه برق

ادامه مطلب...

  محل اجراء : نائین-کاشان-ری-بندرماهشهر

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاورپارسیکان ایران

شرح پروژه : 433 کیلومتر خط لوله 20 اینچ و تجهیزات جانبی احداث ده مخزن سقف ثابت

ادامه مطلب...

محل اجراء : سبزآب به اندیمشک به شهر ری

دستگاه نظارت : مهندسین مشاورطرح اندیشان

 

شرح پروژه : انجام خدمات طراحی و مهندسی

ادامه مطلب...

   محل اجراء : بندر عباس

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور فرایند سازان انرژی

 شرح پروژه : اکبرداری/100/000/ 13 مترمکعب , اجرای ROW

ادامه مطلب...

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهاب قدس

شرح پروژه : احداث کانال به طول 8 کیلومتر و خاکریز حائل به طول 14 کیلومتر ،

ادامه مطلب...