شنبه, 15 آذر 1399 14:54

پروژه های شرکت نصر میثاق

 محل اجراء :اهواز منطقه گلستان

 دستگاه نظارت :شرکت نصرمیثاق اهواز

 شرح پروژه : طراحی  و احداث  تعداد 36 واحد مسکونی

ادامه مطلب...

 

محل اجراء : اهواز

 دستگاه نظارت :معاونت فنی و مهندسی شرکت گاز خوزستان

 شرح پروژه : تکمیل ساختمان موتور خانه

ادامه مطلب...

محل اجراء :عراق-استان بصره-شهرستان زبیر

دستگاه نظارت :آقای عامرطوینه عوده

شرح پروژه : ساخت پارکینگ طبقاتی

ادامه مطلب...

محل اجراء : نائین-کاشان

دستگاه نظارت :شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران

شرح پروژه : انتقال گاز نائین - خط تهران

ادامه مطلب...

محل اجراء :اردستان-کاشان

دستگاه نظارت :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرح پروژه : طراحی مقدماتی و

ادامه مطلب...

محل اجراء : عسلویه-بندرعباس

دستگاه نظارت : شرگت نفت ستاره خلیج فارس

شرح پروژه : احداث خط لوله انتقال 36 اینچ

ادامه مطلب...