شنبه, 15 آذر 1399 14:26

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء :بندرعباس

 دستگاه نظارت :شرکت مهندسی وتوسعه کارایران

 شرح پروژه : عملیات اجرایی حدود هفت کیلومتر خط لوله گاز 30 

ادامه مطلب...

 محل اجراء :اهواز

 دستگاه نظارت :راه وترابری خوزستان

 شرح پروژه : عملیات خاکی ، ابنیه فنی ، زیر اساس ،اساس ، بهسازی ،

ادامه مطلب...

 محل اجراء :اهواز

 دستگاه نظارت :شرکت فرودگاههاو ناوبری هوایی ایران

 شرح پروژه : ساخت عملیات آسفالت، جدول کشی،

ادامه مطلب...

 محل اجراء :اهواز

 دستگاه نظارت :شهرداری اهواز

 شرح پروژه : اجرای تونل زیرگذر به طول 72 متر و دیواره ها به ارتفاع 7/5 مترو  ساخت سگمنت بتنی،

ادامه مطلب...

 محل اجراء :قزوین-زنجان

 دستگاه نظارت :وزارت راه وشهرسازی

 شرح پروژه : عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی، انجام کلیه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی،

ادامه مطلب...

 محل اجراء :اندیمشک-دزفول

 دستگاه نظارت :وزارت راه وشهرسازی

 شرح پروژه : تعریض پل اتوبان روبری هتل  بزرگ اندیمشک  و

ادامه مطلب...