چهارشنبه, 07 اسفند 1398 19:41

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء : اهواز

دستگاه نظارت : مشاور سازآب پردازان

شرح پروژه : عملیات خاکی، بوته کنی، لجن برداری، کانال کنی و سایر عملیات موضوع پیمان

 

محل اجراء : شوشتر

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آب ورزان

شرح پروژه : احداث کانال اصلی (MEC) بطول 459/8 کیلومتر، عملیات لوله گذاری بطول 40/26کیلومتر، احداث زهکشهای درجه 1 و 2 بطول 5/31 کیلومتر و زهکش های اضطراری به طول 31/5 کیلومتر و احداث جاده های سرویس و ابنیه فنی مربوطه به طول 4 کیلومتر.

 

 

محل اجراء : حمیدیه

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آب ورزان

شرح پروژه : اجرای کامل ایستگاه پمپاژ شامل خرید و نصب پمپ ها و احداث سازه ها

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آساراب

شرح پروژه : طراحی و اجرای عملیات تسطیح اراضی با اجرای کلکتور و  لترال گذاری

محل اجراء : حمیدیه

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آب ورزان

شرح پروژه : تسطیح اراضی  .......  هکتار با اجرای کلکتور به طول 286 کیلومتر و  لترال گذاری

محل اجراء : جفیر- 40 کیلومتری جنوب اهواز - دارخوین

دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور دزآب

شرح پروژه : تکمیل و احداث کانال اصلی آب JMC طرح آبیاری و زهکشی جفیر و ابنیه های مربوطه و تهیه و ساخت، حمل و نصب تاسیسات هیدرومکانیکال ایستگاه پمپاژ اصلی و تهیه و نصب لوله های فولادی و بتنی در اقطار مختلف و پروژه کارهای تکمیلی ایستگاه پمپاژ  شماره یک طرح آبیاری و زهکشی جفیر و تثبیت ساحل استگاه پمپاژ دارخوین