جمعه, 26 مهر 1398 20:15

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء :سبزآب اندیمشک به شهر ری

دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشان

ارزش قرارداد:4،888،654 میلیون ریال- 44253896 یورو

سال اجراء : 1393

شرح پروژه:احداث خط لوله نفت خام ترش سبز آب / ری به روش E.P.C

محل اجراء : کهنوج-جیرفت

دستگاه نظارت : 

ارزش قرارداد : 788،400 میلیون ریال

شرح پروژه :احداث خط انتقال گاز 20 اینج کهنوج-جیرفت به روشpc

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

ارزش قرارداد: 5,773,240,147

سال اجراء : 1387

شرح پروژه: پروژه اجرای عملیات تکمیلی زهکشهای دشت ارایض (ایمن سازی کانال اصلی پای پل)

محل اجراء : 40 کیلومتری جنوب اهواز

دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور دزآب

ارزش قرارداد : 228،967،844،163

سال اجراء : 1390

شرح پروژه : احداث شبکه اصلی ناحیه عمرانی شماره یک و تکمیل کانال انتقال اصلی طرح آبیاری و زهکشی جفیر

محل اجراء : حمیدیه

دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور آب ورزان

ارزش قرارداد : 38،728،196،887

سال اجراء : 1396

شرح پروژه : عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل سازه های شبکه زهکشی حمیدیه

محل اجراء :اندیمشک-دزفول

دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور ایمن رویه راه

ارزش قرارداد : 110،770 میلیون ریال

سال اجراء : 1391

شرح پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح محل تلاقی کمربندی اندیمشک با بزرگراه اندیمشک-دزفول