سه شنبه, 21 مرداد 1399 11:55

هیات مدیره

         

محمد علی شالباف

رئیس هیات مدیره

 عباس خیرالله زاده

 مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

 صادق طالب باغبانی

عضو هیات مدیره

فاضل محسن پوریان

عضو هیات مدیره

  پرویز حسینی

عضو هیات مدیره