چهارشنبه, 02 بهمن 1398 20:38

مدیریتها

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

محمد پورمند

مدیرطرح وبرنامه

061-33214078

2

محمدرضا رحمتی مهر

مدیرحوزه مدیرعامل

061-33214091-4

3

مصطفی طباطبایی

مدیرمالی

061-33214073

4

عباس رسالت فرد

مدیرمنابع انسانی

061-33214089

5

کامران مرادی

مدیرحقوقی

061-33214136