پنج شنبه, 26 فروردين 1400 04:17

برنده مناقصه احداث زهکش اصلی EMD از تقاطع زهکش CMD تا تالاب هور العظیم و احداث ایستگاه پمپاژ انتهای زهکش CMD

شرکت عمران همیار آریا از شرکت های گروه  نصر میثاق برنده مناقصه احداث زهکش اصلی EMD از تقاطع زهکش CMD تا تالاب هور العظیم و احداث ایستگاه پمپاژ انتهای زهکش CMD در آذر ماه 1397 از شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان گردید.

شرکت عمران همیار آریا از شرکت های گروه شرکت نصر میثاق اهواز در مناقصه احداث زهکش اصلی EMD از تقاطع زهکش CMD تا تالاب هور العظیم و احداث ایستگاه پمپاژ انتهای زهکشCMD در آذر ماه سال 1397 شرکت نمود و بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان پیشنهاد این شرکت را به مبلغ 394/990/000/000ریال (سیصد و نود و چهار میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال) به عنوان مناسب ترین قیمت پیشنهادی تشخیص و برنده اول مناقصه تعیین گردید. عقد قرارداد و جزئیات پروژه در خبرهای بعدی اعلام می گردد.