جمعه, 02 آبان 1399 08:25

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق اهواز جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت  ماه1399 تشکیل گردید.

این جلسه با حضور بیش از 88 در صد سهام دارن یا نمایندگان قانونی آنان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی پیش گیرانه کوئید19  و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع در ابتدای جلسه بازرس شرکت گزارش مبسوط خود را قرائت و مجمع نسبت  به تائید صورتهای مالی اقدام نمود و سپس آقای خیراله زاده مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز  طی گزارشی  عملکرد هیئت مدیره را به سمع حضار رساند.

 درپایان این جلسه اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر نسبت به رای گیری اقدام نمودند و موارد ذیل  با اکثریت آراء به تصویب رسید

1 -انتخاب بازرس اصلی و علل البدل

2- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

3-تعیین سود پرداختی به سهام دارن

4- تعیین پاداش هیئت مدیره

این جلسه از ساعت 10 شروع و درساعت 12 به پایان رسید توضیح اینکه  جلسه مجمع به صورت زنده از طریق صفحه ایسنتاگرام شرکت نصر میثاق اهواز قابل

مشاهده بود.