اینجا هستید :Skip Navigation Links
مدیرعامل شرکت نصرمیثاق اهواز: شرکت نصرمیثاق اهواز و شرکت های گروه باید یک مجموعه واحد باشند مدیرعامل شرکت نصرمیثاق اهواز: شرکت نصرمیثاق اهواز و شرکت های گروه باید یک مجموعه واحد باشند

اولین جلسه کارگروه حوزه مدیریت شرکت نصرمیثاق اهواز و شرکتهای گروه  (مدیران حوزه مدیرعامل - مسئولین روابط عمومی - مدیران حراست ) باحضور وسخنان مهندس گلابکش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت کارخود را آغاز کرد . در این جلسه آقایان طالب باغبانی ، سالوند ،  احمدی ، جعفری ، دوبری ، پورمند و ایزدی حضور داشتند که جلسه با تلاوت آیاتی ازقرآن مجید شروع و ضمن بیان نقاط ضعف و قوت ، پیشنهاداتی ازسوی برخی از اعضاء کارگروه ارائه گردید . خلاصه ای ازموضوعات که در این جلسه مطرح گردید به شرح ذیل  می باشد .

آقای مهندس هوشنگ گلابکش :

- چون مسئول حوزه مدیریتی وزارتخانه بودم لذا نقش حوزه مدیریتی را خوب می دانم .

- حوزه مدیریتی بسیار نقش آفرین است و باید بخش عمده کار را از دوش مدیریت بردارد .

- حوزه مدیریت باید مستندات را فراهم کند تا مدیر بتواند تصمیم گیری کند .

- شرکت نصرمیثاق و شرکت های گروه باید یک مجموعه واحد باشند واگر ارتباط بین قسمتهای مختلف شرکت هلدینگ و شرکت های گروه بیشتر باشد ، هزینه ها کاهش می یابد و در کار تسریع ایجاد می شود .

- باتوجه به اینکه بستر اتوماسیون آماده است ، مدیران و پرسنل باید بطور جدی از این سیستم استفاده کنند تا ضمن تسریع در کار و ایجاد ارتباط نزدیک بین قسمتهای مختلف ، سوابق نیز به صورت مستند دردسترس باشد

- در بخش روابط عمومی اولین سئوال این است که مخاطب ما کیست ؟ و با چه مجموعه ای باید ارتباط برقرار کنیم .

- اطلاع رسانی باید به خوبی به مخاطبین که کارفرمایان می باشند انجام شود .

- روابط عمومی باید توانمندی های شرکت را به کارفرمایان بشناساند و زبان گویای شرکت باشد .

- باید مخاطبین را خوب بشناسیم ومتناسب با آنها خروجی داشته باشیم

- مستندسازی بسیار مطلب مهمی است و باید به موقع مستندسازی کنیم ، ما باید هم خوب کار کنیم و هم خوب مستند سازی کنیم .

- سه هزار کیلومتر لوله کشی گاز انجام شده اما عمق کارنشان داده نشده ، ایستگاههایی مانند ایستگاه " ستاره خلیج فارس " که کار شرکت ما بوده ونگهداری آن نیزباشرکت ما می باشد ، باید با انیمشین عمق آن را نشان دهیم .

- جدا از همه کارها افتخارمان فضای سالم و مذهبی شرکت ما می باشد ، ضمن منضبط و دقیق بودن بایدعملکردمان برنیروهای جدید اثر مثبت داشته باشد .

- مباحث ارزشی نباید در مجموعه ما کم رنگ شود وباید اعتماد برای کارفرما ایجاد کنیم .

- گزارشات باید قوی باشند چون مدیر براساس گزارشات و اطلاعات تصمیم گیری می کند .

آقای صادق طالب باغبانی مدیریت حوزه مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نصرمیثاق اهواز

O هدف از تشکیل کارگروه حوزه مدیریت شرکت هلدینگ و شرکت های گروه ایجاد برقراری هر چه بیشتر پل  ارتباطی بین شرکت و شرکت های گروه می باشد .

O ما باید برای تسریع در کار و تسهیل در تصمیم گیری ، ارتباط بین شرکت ها را بیشتر و به عنوان مجموعه ای واحد عمل کنیم .

O لازم است هرسه ، چهارماه یک جلسه داشته باشیم تا ارتباط بین شرکت ها را بیشتر کنیم .

آقای عبدالحمید دوبری مسئول حراست شرکت نصرمیثاق اهواز

 Oایجاد پل ارتباطی بین شرکت نصرمیثاق اهواز و شرکت های گروه بسیار ضروری است .

 Oهدف برقراری ارتباط منسجم برای انتقال اطلاعات می باشد .

 Oچون شرکت های ما ، شرکت های اجرایی و اقتصادی هستند بنابراین برای رفع برخی ازمشکلات ، به فعالیت های حقوقی وحراستی نیاز دارند و نباید درامرحراست تنها به حفاظت فیزیکی بسنده کرد .

 Oباید برای واگذاری پروژه ها ازشرکت هایی استفاده کنیم که صلاحیت  وسابقه خوبی داشته باشند.

آقای محمد پورمند مدیرطرح و برنامه شرکت نصرمیثاق اهواز

 Oکار گروه باید فعال باشد تا هماهنگی ونظارت بیشتری صورت گیرد .

 Oاگر کارگروه خوب عمل کند و گزارشات کامل و به موقع از شرکت ها را برای شرکت هلدینگ ارسال کند ، در تصمیم گیری اثرات مثبتی را شاهد خواهیم بود .

آقای بیژن احمدی مدیر حوزه مدیریت شرکت متراسامان

 O اگر مدیریت ارشد شرکت هلدینگ درکارگروه حضوردائم داشته باشد اثرات بیشتری به دنبال خواهد داشت .

 Oحضور مدیر ارشد موجب می شود دغدغه و مشکلات پیگیری وبهتربرطرف شود . 

 Oاتوماسیون چون تحت وب می باشد ، دسترسی به آن حتی در منزل امکان پذیر است .

آقای جعفری مسئول حراست شرکت عمران همیارآریا

 Oحراست ما باید ازابزارجدیدتری استفاده کند  .

 Oچرا حراست ما دست پیمانکار باشد وچرا خودمان دردست نگیریم .

 Oحفاظت باید در اموال ، جان افراد ، اسناد و ... باشد.

آقای بیژن احمدی مدیرحوزه مدیریت شرکت متراسامان

 Oعلت واگذاری حراست به بخش خصوصی صلاح و صرفه شرکت بود .

 Oقراردادها باید با نظارت بر آن انجام شود

 Oاگر امور نظارتی مسئولیت آن برعهده رئیس کارگاه باشد وهمچنین نظارت بر قراردادها صورت گیرد مطمئناً مشکلاتی در طول کار نخواهیم داشت .

 Oپیمانکار باید پاسخگوی تمام مشکلات باشد.

آقای احمد سالوند مدیرحوزه مدیریت شرکت عمران همیاراریا

 Oدر انتخاب پیمانکار باید ارزیابی و شناسایی کامل تری صورت بگیرد .

 O باید نظارت بیشتری برای بکارگیری پیمانکار صورت گیرد .

 Oدر جذب ودفع نیرو باید دقت بیشتری داشته باشیم .

آقای صادق طالب باغبانی مدیریت حوزه مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نصرمیثاق اهواز

O با توجه به اینکه بیش از80%درآمد وهزینه شرکت ها درپروژه ها انجام می گیرد لذا جهت نظارت وکنترل فعالیت های پیمانکاران دست دوم شرکت ها ضرورت دارد که در مدیریت فنی ومهندسی ویا یک نفر زیر نظر مستقیم مدیرعامل تعیین شود ومسئولیت بازدیدهای میدانی ، کنترل پروژه ، مطالعه قراردادهای منعقده با پیمانکاران دست دوم و انطباق آن با اجرا وتهیه گزارشات و پیشنهادات لازم را به عهده داشته باشد .

آقای محمدرضا ایزدی مسئول روابط عمومی شرکت نصرمیثاق اهواز

O باید نظارت واحد و بصورت تخصصی درشرکت های گروه انجام شود و پیشنهاد می کنم درحراست شرکت هلدینگ چهارنفر بصورت تخصصی زیرنظر مسئول حراست در رشته های حفاظت فیزیکی ، حفاظت پرسنلی ، حفاظت اسنادی و ... بکارگرفته شود تا با مدیریت یک پارچه و تخصصی ، کار صورت گیرد .

نتیجه گیری ؛

استفاده ازسیستم اتوماسیون با توجه به آماده بودن بسترآن .

قراردادهای حراستی زیرنظرحراست منعقدگردد .

مستندسازی به عنوان یک امرمهم بایددردستور کارقرارگیرد .

مباحث ارزشی وفضای مذهبی درشرکت نباید کم رنگ شود .

تاریخ: ۱۳۷۵/۰۳/۲۰
روابط عمومی شرکت نصرمیثاق اهواز