اینجا هستید :Skip Navigation Links
   قول معاون اول رئیس جمهور برای تأمین آب 550 هزار هکتار احیای اراضی قول معاون اول رئیس جمهور برای تأمین آب 550 هزار هکتار احیای اراضی

در جلسه ای که به منظور هماهنگی جهت اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده درخصوص احیای دشتهای خوزستان و ایلام با حضور روابط عمومی شرکتهای نصر در سالن جلسات موسسه جهادنصراهواز تشکیل شد مهندس مطیعی گفت :

اکنون که اقدامات اجرایی طرح 550 هزار هکتاری سفر مقام معظم رهبری درخوزستان و ایلام با حمایت های دولت و مردم روند مناسبی داشته است ، ضرورت همکاری مستمر مردم و مسئولین ملی و منطقه ای ایجاب می نماید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده ، اطلاع رسانی و تبلیغات بیشتری صورت گیرد ، لذا موسسه جهادنصر با درک این ضرورت ، نسبت به تشکیل کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی با مدیریت مدیرعامل موسسه اقدام نموده و درنظراست باپیش بینی برنامه های مستمر در این راستا عمل نماید .

وی به منظورآگاهی مردم ومسئولین ازاقدامات انجام شده ازاحیای اراضی اظهارداشت : مسئولین روابط عمومی شرکتهای نصرباید درجهت اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده باتوجه به ایام دهه مبارکه فجر و حضور کارون راهیان نور اقدام نمایند تا براساس فرمودة مقام معظم رهبری مردم از کارهای انجام شده مطلع گردند .                           

مدیریت پشتیبانی طرح احیای دشتهای خوزستان وایلام افزود :

اجرای طرح پیشرفت خوبی داشته و تاکنون 101 هزار هکتار شبکه های آبیاری ، 102 هزار هکتار تسطیح اراضی ، 96 هزارهکتار شبکه زیرزمینی زهکشی و 60 هزارهکتار تجهیزات و نوسازی ایجاد شده است .

مهندس مطیعی درخصوص قراردادهایی که با شرکتها ی مرتبط دراین زمینه منعقد شده یاد آور شد :

در قالب 70 قرارداد تاکنون 215 هزارهکتار از اراضی را قراردادبسته ایم و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته ایم هرچند که باید تلاش بیشتری شود تا به 550 هزارهکتار برسیم .

وی درخصوص بازدید جناب آقای حجتی وزیرکشاورزی با جمعی از معاونین خود از اراضی خوزستان گفت : طی سه ماه گذشته وزیر جهادکشاورزی با جمعی از معاونین خود از هویزه و دشت آزادگان بازدید کردند و در جلسه ای که با ایشان داشتیم از کارهای انجام شده رضایت خوبی داشت  و گفت گرچه گزارش طرحها را شنیده بودم اما باور نمی کردم که اینقدر پیشرفت کرده باشد.

 مدیر ستاد پشتیبانی طرح احیای دشتهای خوزستان و ایلام درخصوص بازدید آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از مناطق شوشتر ، ملاثانی ، شعیبیه و همچنین در جلسه ای که در کارگاه آب وخاک هویزه تشکیل شد اظهارداشت : معاون اول رئیس جمهور از روند اجرای کار بسیار خوشحال و راضی بود و گفت وقتی در اروپا ، زمینهای کشاورزی را با شکل های مهندسی و بصورت منظم می دیدیم ، آرزو می کردم در ایران هم چنین شرایطی داشته باشیم که در این بازدید آرزویم محقق شد و قول داد که وزارت نیرو با ایجاد شبکه اصلی آبیاری آب 550 هزارهکتار را تأمین کند .

مهندس مطیعی یادآور شد :

وزارت نیـرو برای 380 هـزار هکتاراراضی آب مورد نیاز را در خـوزستان تأمین کرده و برای تأمین آب تا 550 هـزارهکتار بـایـد اقـدام نماید و امیدواریم با اراده ای  که در مسئولیـن برای اجرای کامل این طرح عظیم که در تاریخ کشاورزی ایران بی سابقه است ، وجوددارد ، هرچه زودتر مابقـی آب مورد نیاز تأمین گردد .


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳