اینجا هستید :Skip Navigation Links : صفحه نخست : هیئت مدیره

 اعضای  هیئت مدیره شرکت نصر میثاق اهواز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی1محمد علی شالباف
رئیس هیئت مدیره 
لیسانس عمران

2
عباس خیراله زاده

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

لیسانس عمران
3

  


 صادق طالب باغبانی
عضو هیئت مدیره
مدیر امورمجامع
لیسانس مدیریت

4
فاضل محسن پوریان

عضو هیئت مدیره 

لیسانس عمران 
5

   
پرویز حسینی 
عضو هیئت مدیره 
فوق لیسانس عمران

آقای محمد علی شالباف
آقای عباس خیراله زاده

آقای صادق طالب باغبانی

آقای فاضل محسن پوریان 


       آقای پرویز حسینی