احداث ساختمان موتور خانه وراه اندازی تاسیسات و ساختمان چند منظوره در شرکت گاز استان خوزستان

محل اجراء : اهواز

کارفرما :معاونت فنی و مهندسی شرکت گاز خوزستان

 شرح پروژه : تکمیل ساختمان موتور خانه

و تهیه و اجرا و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع، سرمایش به ظرفیت  560 تن تبرید و گرمایش به ظرفیت کلی 700000

کیلوکالری در ساعت