اجرای کارهای تکمیلی پروژه احداث راکتور تحقیقاتی IR-40 خنداب اراک

محل اجراء : نیروگاه اتمی اراک

کارفرما : راه کار صنایع نوین

شرح پروژه : اجرای بخشی از سازه های بتنی،

تاسیسات مکانیکی، برقی و احداث سازه نگهبان