الأربعاء، 26 شباط/فبراير 2020 19:11

مدیریتها

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

محمد پورمند

مدیرطرح وبرنامه

061-33214078

2

مصطفی طباطبایی

مدیرمالی

061-33214073

3

عباس رسالت فرد

مدیرمنابع انسانی

061-33214089

4

کامران مرادی

مدیرحقوقی

061-33214136